МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН 2025 ОНЫ ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛ ЭХЭЛЖЭЭ

Монгол Улсын хөгжлийн 2025 оны төлөвлөгөөг боловсруулах хүрээнд “Үр дүнд суурилсан арга зүйгээр улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөө боловсруулах нь” сэдэвт сургалт, хэлэлцүүлгийг 1 дүгээр сарын 3-5-ны өдрүүдэд яам болон төрийн захиргааны 48 байгууллагын 300 гаруй албан хаагчийг хамруулан зохион байгуулж байна.

Энэхүү сургалтыг Эдийн засаг, хөгжлийн яам ба Европын Холбооны санхүүжилтээр НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлж буй “Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилготой уялдсан төсвийн төлөвлөлтөөр хөдөлмөр эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих нь” төсөл хамтран хоёр дахь жилдээ амжилттай зохион байгуулж байна.

 Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд зааснаар төрийн захиргааны төв болон холбогдох төрийн захиргааны байгууллагууд хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөнд тусгах саналаа нэгтгэн Эдийн засаг, хөгжлийн яаманд 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн дотор ирүүлдэг бөгөөд энэхүү саналыг боловсруулахад арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тус сургалтыг зохион байгуулдаг билээ.