Монцемент үйлдвэр төвийн эрчим хүчнээс авах ачааллыг 51.5%-р бууруулж ажиллажээ

 

  Монцемент үйлдвэрийн хаягдал дулааныг ашиглан (WHR) эрчим хүч үйлдвэрлэх үйлдвэр нь төвийн эрчим хүчнээс авах ачааллыг 51.5%-р бууруулж ажиллажээ.  2.35 сая кВт.ц нь дундаж хүн амтай 15-20 сумыг нэг сарын хугацаанд тасралтгүй хангах цахилгаан эрчим хүч юм. 5 жилийн хугацаанд нийт 23.4 мянган цаг ажиллаж 49.45 сая кВт.ц цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэсэн байна. Карбон кредит-р бол хэд болох бол?